ონლაინსკოლის მმართველი საბჭოს ამოცანაა სტრატეგიული ხედვის შემუშავება-განხორციელება და ონლაინსკოლის მართვის პოცესის ხარისხის მონიტორინგი.

მმართველი საბჭო განიხილავს და ამტკიცებს ონლაინსკოლის  ბიუჯეტს, განსაზღვრავს კონკრტულ დავალებებს და მათ შესრულებაზე პასუხისმგებელ პირებს. ასევე, ონლაინსკოლის ბიუჯეტის ფარგლებში ამტკიცებს ახალ პროექტებს.

საბჭოს სხდომაზე საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიძლება მოწვეულნი იყვნენ  საგანმანათლებლო-სასწავლო  ინსტიტუციების, სახელწიფო დაწესებულებების წარმომადგენლები და ასევე  უცხოელი ექსპერტები.

Copy link
Powered by Social Snap